Persondata

Den 25. maj 2018 træder ny Persondataforordning i kraft (GDPR). Derfor nedenstående oplysninger:

Kommunikation/kontakt:

Gmail og almindelig SMS er ikke sikkert, men kan anvendes til aftale samt aflysning af tider. Jeg anvender Signal til øvrige SMS og anbefaler min klienter at gøre det samme, da vores kommunikation således er krypteret. Signal er gratis at hente ned til din telefon.

Hvis du som privatperson ønsker at sende eller modtage sikker mail til/fra mig, kan du sende en SMS, hvorefter jeg sender dig en mail fra min krypterede mailadresse jannelangkilde@protonmail.com. I mailen får du samtidig et hint til en kode, som du skal anvende for at åbne krypterede mails.

Rammer med hensyn til fortrolighed og personoplysninger fra samtaler:

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne. Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.

  1. Hvilke oplysninger? Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 7. Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.
  2. Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Jeg aftaler indholdet heraf med dig. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner (f.eks. din egen læge eller psykiatri), eller kommuner (f.eks. sagsbehandler eller jobcenter). Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune eller et forsikringsselskab, kan jeg også videregive oplysninger om datoer for behandlingen til den, der betaler. De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.
  3. Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt jf Sundhedsloven kap. 9, § 41-48 samt Serviceloven § 154.
  4. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er 5 år fra det seneste notat i journalen, jævnfør journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
  5. Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.
  6. Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Herudover: Jeg indsamler og noterer  ikke oplysninger om dig eller dine besøg på min hjemmeside. Jeg indsamler og opbevarer udelukkende oplysninger der er viderebragt i forbindelse med din konsultation.